202110.11
0
0

Paris İklim Anlaşması Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi. Paris Anlaşması’na ilişkin 7535 Sayılı Kanun 7.10.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla beraber Türkiye, iklim ve çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik eden Paris İklim Anlaşması’na taraf ülkeler arasına girdi. Anlaşmaya göre; küresel sıcaklık…

202110.11
0
0

Paris Climate Agreement Entered Into Force by Publishing in the Official Gazette

  Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi. Paris Anlaşması’na ilişkin 7535 Sayılı Kanun 7.10.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla beraber Türkiye, iklim ve çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik eden Paris İklim Anlaşması’na taraf ülkeler arasına girdi. Anlaşmaya göre; küresel…

202110.11
0
0

Rekabet Kurulu Tarafından 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 9. Maddesi Kapsamında Trendyol Hakkında Geçici Tedbir Uygulanmasına İlişkin Açılama Yayımlandı

  Rekabet Kurulunun 29.07.2021 tarihli ve 21-36/487-M sayılı kararı ile DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlattığı Rekabetin Korunması Hakkında ön araştırma sonucunda Trendyol geçici olarak suçlu bulundu. Ön araştırma neticesinde Trendyol’un kullandığı algoritma ile kendi…

202110.11
0
0

Tahkim Kaydı Hakkında Tespitte Bulunan 2018/5832 Başvuru Numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin 08.06.2021 tarihli ve 2018/5832 başvuru numaralı kararı yayımlandı. Karara konu olayda ilk derece mahkemesinde açılan tazminat davasında sözleşmede yer alan yabancı tahkim kaydı gerekçe gösterilerek tahkim itirazında bulunulmuş ancak mahkeme itirazı iptal ederek davayı kabul etmiştir. Kararın temyiz merciine taşınması üzerine Yargıtay tahkim kaydının geçerli olduğunu tespit etmiş ve bu nedenle görev yönünden…

202108.05
0
0

Çek Kanununda Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Üç Değişiklik

Çek Kanununda Yer Alan Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçunun Cezasına İlişkin Üç Değişiklik 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yayımlanmıştır. Bu kanunun ilgili 17. maddesi 5941 sayılı Çek Kanunu’nun (“Çek Kanunu”) geçici 5. maddesinde düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasına ilişkin…

202104.20
0
1

Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Yasalaştı

Ekonomiye İlişkin Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Yasalaştı The Economic Regulation Bill Has Passed into Law   “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İlgili kanun uyarınca: –     Yüzde 20 olarak uygulanan kurumlar vergisi 2021 yılında yüzde 25, 2022 yılında…

202103.02
0
1

Şirket Kuruluşunda Elektronik Dönem

Şirket Kuruluşunda Elektronik Dönem Electronic Era in Corporation Establishment   20 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile şirket kuruluşunda uygulanan imza prosedürüne ilişkin bazı değişiklikler getirilmiştir. Değişiklik öncesinde, imza beyannamelerinin şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazının zorunlu olduğu ve…

202102.22
0
0

Menşe Şahadetnamelerinin İbrazı İçin Ek Süre

Menşe Şahadetnamelerinin İbrazı İçin Ek Süre Extension for Submissions of Certificates of Origin   13 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliği’nin eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yönetmelik ile getirilen değişiklik uyarınca 13 Şubat 2021 tarihinden önce gümrük beyannamesi…