Makalemize linkten ulaşabilirsiniz: GLO_Vergi̇ Borç Döküm Li̇steleri̇ İcrai Niteliği Üzerine