The Cost of Real Estate Required to Be Purchased for Exceptional Acquisition of Turkish Citizenship Has Been Raised to 400 Thousand Dollars! Türk Vatandaşlığının İstisnai Yoldan Kazanılması için Satın Alınması Gereken Taşınmaz Bedeli 400 bin Dolara Yükseltildi!
The Regulation on the Amendment of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law was published in the Official Gazette dated 13 May 2022 and numbered 31834. Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Mayıs 2022 tarihli 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

According to the amendment made;


1.    The clause “250.000” in subparagraph (b) of the second paragraph of article 20 of the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law have been changed to “400.000”.

 

 

Yapılan değişikliğe göre;


1.   Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına     İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “250.000” ibareleri “400.000” şeklinde değiştirilmiştir.

As a result of the amendment made, pursuant to the said article, those who purchase the real estate worth at least 400.000 US dollars or its equivalent in foreign currency, provided that an annotation is put in the land registry that it is not sold for 3 years, and condominium or floor servitude has been established, at least 400.000 US dollars or equivalent foreign currency is deposited in advance and registered in the land registry for 3 years. Those determined by the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, to whom the sale of the immovable has been promised with a contract drawn up in a notary public, provided that the commitment not to be transferred or abandoned for a period of time is annotated, will be able to acquire Turkish citizenship by the decision of the President.


The above-mentioned regulation will enter into force on 13.06.2022, 1 month after its publication.

 

Yapılan değişiklik neticesinde söz konusu madde uyarınca en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancı, Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

 

 

 

Yukarıda sözü geçen düzenleme yayımından      1 ay sonra, 13.06.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2.    The following subparagraph (f) has been added to the second paragraph of Article 20 of the said Regulation, after subparagraph (e):

Those who is determined by the invest in the private pension system Insurance and Private Pensions Regulation and Supervision Agency to have invested in the private pension system, will be able to acquire Turkish citizenship, provided that he/she keeps at least 500,000 US Dollars or its equivalent in foreign currency in the funds determined by the Insurance and Private Pensions Regulation and Supervision Agency and remains in the system for three years.

This regulation entered into force as of 13.05.2022, the date of publication.

 

As Gönen Law Office, we recommend that the changes regarding the acquisition of Turkish citizenship be followed attentively.

2.   Söz konusu Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir:

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.


Bu düzenleme ise yayım tarihi olan 13.05.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Gönen Hukuk Bürosu olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin değişikliklerin dikkatle takip edilmesini önermekteyiz.