Bilindiği üzere kambiyo senetleri illetten mücerret, yani, temel ilişkiden bağımsızdır. Ancak, ticari alışveriş, kira sözleşmeleri gibi bazı durumlarda temel borç ilişkisine teminat olarak kambiyo senedi verilebilmektedir. Bu takdirde, senet üzerine mutlaka kambiyo senedinin teminat amaçlı verildiğinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde kambiyo senedi mücerretlik ilkesi gereği temel borç ilişkisi sona erse bile geçerliliğini koruyacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 28.03.2018 tarih ve 2017/12-1140 E. 2018/563 K. sayılı kararında, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık iki noktada toplanmaktadır; i) senette bulunan ‘Teminat Senedidir’ kaydının neyin teminatı olduğu konusunda bir açıklık bulunmaması durumunda senedin mücerretlik (soyutluk) niteliğini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı ve ii) burada varılacak sonuca göre kambiyo senedinin geçerli olup olmayacağı.

Söz konusu karar ile Hukuk Genel Kurulunca;

“Bonoda teminat kaydı varsa da neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu ibare bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz.

Bononun teminat amaçlı verildiğinin kabul edilebilmesi için, neyin teminatı olarak verildiğinin ya bononun önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir.” şeklinde içtihat oluşturulmuştur.

 

As it is known, bills of exchange are intangible, so, they are independent from the main legal relationship. However, in some cases such as commercial transactions and lease agreements, bills of exchange may be given as collateral to the main debt relationship. In these cases, it should definitely be written on the bill that the bill of exchange is given as a guarantee. Otherwise, the bill will remain valid even if the main debt relationship terminates, in accordance with the principle of independence from the main legal relationship.

The subject-matter of the decision of the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation dated 28.03.2018 and numbered 2017 / 12-1140 E. 2018/563 K., included the following issues; i) whether the bill would be deprived of its intangible character in the event that there is no clarity about which guarantee the ‘Surety Bond’ inscription in the bill refers to and ii) whether the bills of exchange would be valid according to the conclusion to be reached for the previous issue.

Precedent set forth by the General Assembly of Civil Chambers of the Court of Cassation with its aforementioned decision is:

“Even if there is a guarantee inscription on the bond, this statement does not eliminate the intangible character of the bond since it does not specify what the guarantee is for.

In order to accept the bond as collateral, the reason why such bond was given as collateral must be proven either by the text at the front or the back of the bond or by a separate document (stipulated in article 169 / a of the Enforcement and Bankruptcy Law).”