CLIENT ALERT

April 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

The Ministry of Commerce Restrict the Company’s Dividend Distribution for 2019

1 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”), tüm oda ve borsalara 31.03.2020 tarih 34221550-045.02-3392 sayılı bir duyuru göndermiştir. Bu duyuru ile TOBB, Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”), sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunması adına Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 13/5. maddesi uyarınca kar payı dağıtılmasının sınırlandırılmasına ilişkin karar (“Karar”) aldığını bildirmiştir. Karar’a göre şirketler 2019 yılı hesap dönemine ait genel kurul toplantılarında:

Sadece 2019 yılı net dönem karının %25’ini kar payı olarak dağıtabileceklerdir.

  1. 2019’dan önceki yıllara ait geçmiş kar dönemleri kar payı olarak dağıtılamayacaktır.
  2. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi de verilemeyecektir.

Karar’ın dayanağı olan Yönetmeliğin  13/5. maddesi, Bakanlık’a şirket genel kurullarında görüşülmesini istediği konuların gündeme konulmasına yönelik bir yetki vermektedir. Bu yetki kapsamında, Bakanlık’ın belirlediği konuların genel kurul gündemine konulması zorunludur. Esasen Bakanlık’a verilmiş olan yetki, gündem konularının belirlenmesine ilişkin bir yetkidir. Ancak, söz konusu Karar ile Bakanlık, Yönetmelik dahilindeki yetki sınırlarını aşarak şirketlerin belirli bir yönde karar almasını istemiştir. Bu yönüyle, Bakanlık’ın aldığı bu Karar hukuki dayanağı tartışmalı durmaktadır. Öte yandan şirketler, bu Karar kapsamında bir genel kurul kararı almazlarsa da Ticaret Odaları nezdinde tutulan Ticaret Sicili’ne genel kurul kararlarını tescil etmekte zorluklarla karşılaşabileceklerdir. Zira Karar’a aykırı bir şekilde düzenlenmiş olan genel kurul tutanaklarının tescil talebi, Karar’a aykırılık nedeniyle Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilebilecektir.

Karar’ın zaman bakımından uygulanması yönünden ise; Bakanlık bu Karar’ı 01.04.2020 tarihinde ilgililere duyurduğundan, 01.04.2020 tarihinden sonra alınacak  genel kurul kararları Karar’ın kapsamında olacaktır. Dolayısıyla, 01.04.2020 tarihinden önce Karar’ın aksi yönünde alınmış genel kurul kararlarının tescilinde bir sorun olmayacağı ve hukuka uygun olduğu düşünülmektedir.

Sonuç itibarıyla, Karar’ın hukuki dayanağının tartışmalı olduğu değerlendirilmekle beraber, Karar’a aykırı genel kurul kararlarının tescilinde sorun yaşanabileceği göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin Karar’a uyumlu bir şekilde kar payı dağıtmama yönünde bir genel kurul kararı almalarında fayda olacaktır. 

 

On April 1st, 2020 The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (“TOBB”) has sent the announcement numbered 34221550-045.02-3392 dated 31.03.2020 to all the rooms and the stock exchange. With this announcement, TOBB stated that the Ministry of Trade (“Ministry”) has taken a decision (“Decision”) to limit the distribution of dividends in accordance with Article 13/5 of the Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Commerce to be Held in These Meetings (“Regulation”) in order to protect the equity of capital companies. According to the Decision, the companies shall take following decisions at their general assembly meetings of the fiscal year 2019:

  1. They will only be able to distribute 25% of the net profit for 2019 as profit share.
  2. Profit falling for the periods for the years before 2019, will not be distributed as dividends.
  3. Authority for advance dividend distribution cannot be granted to the board of directors by the general assembly.

Article 13/5 of the Regulation, which is the basis of the Decision, authorize the Ministry in order to put the issues on the agenda that it wishes to be discussed in the company’s general assembly meetings. Within the scope of this authorization, the subjects determined by the Ministry should be put on the agenda of the general assembly. Basically, the authority given to the Ministry is an authority to determine the agenda topics. However, with the Decision, the Ministry appears to  exceeded the limits of its authority within the Regulation and asked companies to pass a resolution in a certain direction. In this respect, the Decision taken by the Ministry appears to arbitraty as to whether it has solid legal bases.  . On the other side, if the companies do not pass a general assembly resolution within the scope of this Decision, they may have difficulties in registering the general assembly resolutions before the Trade Registry In consequence of this Decision, the registration request of the resolutions of the general assembly, which was arranged in contrast to the Decision, may be rejected by the Registry Directorate due to the violation of the Decision.

As for the implementation of the Decision in terms of time; since the Ministry has announced the Decision to the relevant parties on 01.04.2020, the general assembly resolutions taken as of and after 01.04.2020 will be within the scope of the Decision. Therefore, it is believed that there will be no issue in the registration of the general assembly resolutions taken before the 01.04.2020, and that it is in compliance with the law.

As a result, although it is thought that the Decision appears to  be without strong legal basis, it would be beneficial for companies to take a general assembly resolution not to distribute dividends in accordance with the Decision, since trade registry may refuse to register such general assembly resolutions that is  contrary to the Decision.