20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Değerli Konut Vergisi’ ile ilgili bir kısım düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (20/02/2020) yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren düzenleme ile yapılan değişiklikler şu şekildedir:

1. Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi’ başlıklı 43. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  1. maddenin yürürlükten kaldırılması sonrası bina vergi değerinin saptanmasında aynı kanunun 42. Maddesi uyarınca 29. maddenin uygulaması devam edecektir, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerler esas alınmayacaktır. Yani yeni düzenleme ile 43. Maddedeki değeri 5 milyon Türk lirası üzerindeki konutlar için Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce belirlenecek değerler ve bu değerlerin ilamına ilişkin ayrım kaldırılmıştır.

Mülga 43. madde aşağıdaki şekildedir:

‘Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 42. maddede yer alan tutarı aşan (5.000.000 TL) (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15. günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Bina vergi değeri, 29. maddeye göre belirlenen vergi değeridir.’

2. Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Muaflıklar’ başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir. 46/1/b maddesinde düzenlen muafiyet genişletilmiştir.

Değişiklik Öncesi Hal:

‘Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır:

b)Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar
(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil)
(Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.)’

Değişiklik Sonrası Hal:

‘Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır:

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı
(intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil)
(Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).’

3. Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Matrah ve Nispet’ başlıklı 44. Maddesi değiştirilmiştir. 43. Madde mülga olduğu için madde metnindeki ikili fiyat ayrımı kaldırılmıştır ve vergi tarifesi değiştirilmiştir. Değişen vergi tarifesi ile vergi yükü hafifletilmiştir.

Değişiklik Öncesi Hal:

‘Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
-5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar
(Binde 3)
-7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar          
 (Binde 6)
-10.000.001 TL’yi aşanlar
(Binde 10)
oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.’

Değişiklik Sonrası Hal:

‘Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42. maddede yer alan tutarı (5.000.000 TL) aşan kısmıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
– 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil),
5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
– 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL,
fazlası için (Binde 6)
– 10.000.000 TL’den fazla olanlar
10.000.000 TL’si için 22.500 TL,
fazlası için (Binde 10)
oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.’

4. Kanuna Geçici 24. Madde eklenerek 2020 bir geçiş yılı olarak belirlenmiş olup mükellefiyet 2021 yılından itibaren başlayacaktır.

Kanuna eklenen Geçici 24. Madde ile, değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyetin 2021 yılının başından itibaren başlayacağı, 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyannamenin verilmeyeceği ve verginin tahakkuk ettirilmeyeceği düzenlenmiştir.

Değerli konut vergisinin uygulamasında, 20 Şubat 2020 (yayım tarihi) tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerlerin dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanına, bu maddede yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkisi verilmiştir. 

According to the 20th of January 2020 Official Gazette, several articles of the Real Estate Tax Code numbered 1319 regarding the Valuable Real Estate Tax were amended with changes made in the Code of Geographical Information Systems and Amending of Some Laws numbered 7221 (the “Geographical Information Systems Code”).

These Amendments came into force on the date (20/02/2020)  they were published in the Official Gazette (20/02/2020).

Aforementioned Amendments are:

1. Article 43 of the Real Estate Tax Code, titled ‘Determination, announcement and finalization of tax values,’ was repealed.

With this new regulation, the evaluation made by General Directorate of Land Registry and Cadastre for buildings whose value exceeds 5.000.000 Turkish Lira will have no longer been made and published. The evaluation of value which has been made under Article 29 shall continue implemented for the determination of a building’s value for purposes of taxation in accordance with article 42.

The text of repealed Article 43 is as follows:

Residential buildings for which valuations that have being made by General Directorate of Land Registry and Cadastre and are within the scope of the relevant legislation and equals or exceeds the amount stated in Article 42, i.e., TL 5.000.000 are to be published by the General Directorate of Land Registry and Cadastre on its Website, which publication shall constitutes legal notice to all interested persons. If no objection is made to valuations published on the General Directorate of Land Registry and Cadastre’s Website within 15 days of publication by the General Directorate, the valuation becomes final. The objections made within the period shall be evaluated and finalized within 15 days and the final determination of the value shall be notified to the related person and announced with the same procedure. This final determination of the value shall be accepted as the value determined by the General Directorate of Land Registry and Cadastre within the application of Tax On Valuable Real Estate.

If no valuation as described above has been made, the tax is to be determined using the building’s tax value.

The building tax value is determined under provision of Article 29.

2. Subclause (b) of paragraph 1 of Article 46 of the Real Estate Tax Code, titled ‘Exemptions,’ has been amended. With this amendment, exemptions have been broaden.

Subclause (b) of paragraph 1 of Article 46 before amendment:

b)People who own only one residential property within the borders of Turkey; Residential properties owned by those who certify they have no income, except for those who are obliged to look after themselves and have not reached the age of 18 and whose income originates exclusively from a social insurance institution established by law.
(including the right of usufruct)
(This provision also applies to residential buildings in which the persons specified have a partial ownership interest .)

After the Amendment, Subclause (b) here as follows:

Residential buildings listed below are exempt from Tax On Valuable Real Estate:

b)Residential building owned by people who own one or more residential building within the borders of Turkey and which has the lowest value among other residential buildings of the owner shall be exempt from the tax on valuable real estate.
(including the right of usufruct)
(This provision also applies to partial ownership in case the specified people have a partial ownership share in a residential building.)

3. Article 44 of the Real Estate Tax Code, titled ‘Base and Proportion,’ has been amended. Binary tax value system in Article 44 has been repealed, because value determined by the General Directorate of Land Registry and Cadastre has no longer used. With this new tariffs, burden of Valuable Real Estate Tax has been depotentiated.

Before Amendment, Article 44 here as follows:

The tax base is the highest one among the residential building tax value and the value determined by the General Directorate of Land Registry and Cadastre.

The value of residential buildings  subject to the valuable real estate tax;
-5.000.000 TL to 7.500.000 TL
(3 per thousand of value)
-7,500,001 TL to 10,000,000 TL
 (6 per thousand of value)
Those which exceed 10.000.001 TL
(10 per thousand of value)
taxed according to this rate.

In the case of shareholding and cooperative ownership, the total value of the residential property is taken as the basis in the calculation of the base.

After the Amendment, Article 44 here as follows:

The tax base is the exceeding part of the building tax value in the amount stated in Article 42 (5.000.000 TL).

The value of residential buildings subject to tax on valuable real estate shall be taxed with the following rates:
– Between 5.000.000 TL and including 7.500.000 TL,
For the part exceeding 5.000.000 TL (3 per thousand of exceeding part)
– Those up to and including 10.000.000 TL, 7.500 TL for the amounts up to 7.500.000 TL, for the exceeding amounts (6 per thousand of exceeding part)
– More than 10.000.000 TL,
22.500 TL for TL for the amounts up to 10.000.000 TL,
for the exceeding amounts (10 per thousand of exceeding part)
taxed according to this rate.

In the case of shareholding and cooperative ownership, the total value of the residential property is taken as the basis in the calculation of the base.

4. Provisional Article 24 is added to determined 2020 as a transition period and responsibility for Tax on Valuable Real Estate will be started in 2021

Through the Provisional Article 24 added to the Real Estate Tax Code, it has been legislated that the tax liability regarding valuable real estate shall initiate at the beginning of 2021, and that a declaration for 2020 is not to be made and no tax shall accrue in 2020.

It has been also been legislated that values ​​determined by the  General Directorate of Land Registry and Cadastre before 20 February 2020 (effective date of the amendment) shall not be pay attention to in the implementation of the valuable real estate tax.

The President of the Turkish Republic has been authorized to extend the periods in this article up to 1 year.