CLIENT ALERT

November 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Süeda Çetinkaya

Legal Intern
s.cetinkaya@gonen.com.trAnnouncements

Gonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Preemption Right of Adjoining Agricultural Land Owners Has Been Abolished


Law on Making Certain Regulations in the Fields of Food, Agriculture and Forestry (“Law”) published in the Official Gazette dated 04.11.2020 and numbered 31294 has entered into force. The second paragraph of Article 8 / İ of Law on Soil Conservation and Land Use numbered 5403 have been repealed by the Article 20 of the Law. Accordingly, the pre-emption right of the neighboring agricultural land owners in case of sale of agricultural land has been abolished.

Abolished Provision:

“In case of the sale of agricultural land, neighboring agricultural land owners also have the right to pre-emption. If agricultural land is sold to one of the neighboring owners, other neighboring owners cannot use their pre-emption rights. In the event that there are more than one neighboring agricultural land owner with the right of pre-emption, the judge decides to transfer the ownership of the agricultural land subject to the pre-emption to the neighboring land owner, which has an agricultural integrity.”

 According to the new regulation, the allotment, share assignment, transformation of the partnership ownership into shared ownership, transfer of the partnership ownership, transfer as shared ownership, division and qualification changes on agricultural lands will be carried out with the permission of the Ministry of Agriculture and Forestry.

The Law also regulates that the areas allocated as areas whose agricultural quality will be preserved in the zoning plans and the places that have been given permission to use for non-agricultural purposes by a decision of public interest cannot be used or planned for other purposes without obtaining a re-permission. However, in areas planned by permission in order to meet the area development needs of residential areas, re-permission will not be sought. 

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun (“Kanun”), 04.11.2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’un 20. maddesi ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, tarımsal arazilerin satılması halinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerinin sahip olduğu önalım hakkı kaldırılırmıştır.


Mülga Hüküm:

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.”

Yeni düzenlemeye göre ayrıca, tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, el birliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile yapılacaktır.

Kanun, İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerlerin, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamayacağı ve planlanamayacağını da düzenlemektedir. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden izin şartı aranmayacaktır.