CLIENT ALERT

October 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Selin Tümer

Associate
s.tumer@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Paris Climate Agreement Entered Into Force by Publishing in the Official Gazette


 

Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi. Paris Anlaşması’na ilişkin 7535 Sayılı Kanun 7.10.2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla beraber Türkiye, iklim ve çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması için ülkelerin ortak çalışmasını teşvik eden Paris İklim Anlaşması’na taraf ülkeler arasına girdi.

Anlaşmaya göre; küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecektir. İnsan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazları azaltılacaktır. Dünya genelinde karbon salınımı 2030’a kadar yüzde 50 azaltılacak olup 2050’ye kadar sıfıra indirilecektir. Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecektir.

Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak olan bir süreci başlatacak olan bu anlaşma kapsamında kısa vadede emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi ve enerji başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, bina, tarım, atık ve doğal varlıkların kullanımı konularında yeni eylem planları hazırlanması beklenmektedir.

Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü gibi ülkelerin hedeflerini belirlemiyor. Anlaşma gereğince her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirleyip planlayacak ve düzenli olarak raporlayacaklardır. Ülkelerin azaltım, uyum, finans, gibi konularda Anlaşma’nın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı “Ulusal Katkı Beyanlarını” her 5 yılda bir sunmaları öngörülmüştür. Anlaşmaya taraf ülkeler imza atarken verdikleri ve sera gazı emisyonlarını nasıl sınırlandıracaklarını gösteren ulusal katkı beyanlarıyla kendi hedeflerini belirleyeceklerdir.

Anlaşmaya taraf olan Türkiye, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ile 17 oranlarında azaltacaktır. Bu dönüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda 1,8 milyar Euro’yu bulan bir vergi yükümlülüğünün ortaya çıkması söz konusu olmakla beraber araştırmalara göre, Türkiye bu yükümlüğü yerine getirirse, enerjide dışa bağımlılık azalması ve milli gelirinin %7 oranında artması öngörülmektedir.

Türkiye’nin yeni iklim politikası doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltımı için yeni eylem planlarının hazırlanacak olduğu sektörlerin başında iklim değişikliğine en büyük etkiye neden olan enerji sektörü gelmektedir. Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını yenilenebilir enerji yatırımlarına ve bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ayırması önem arz etmektedir.

Türkiye’nin anlaşma kapsamında verdiği taahhütleri iyileştirmesi, kömür ve kömüre dayalı enerjiden çıkış için bir takvim belirlemesi ve enerji dönüşümü için hızla harekete geçmesi gerekmektedir. Ayrıca fosil yakıtlarla vedalaşmak, enerji verimliliği ve net sıfır emisyon hedefleri için eylem planı belirlenmesi gerekmektedir.

Paris Anlaşması ile düzenlenen yeni iklim rejiminde gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere mali destek sağlanması amacıyla içine her yıl 100 milyar dolar koymaya söz verdikleri Yeşil İklim Fonu’na katkı sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Türkiye’nin, neredeyse tamamı gelişmiş ülkelerden oluşan OECD’nin uzun zamandır üyesi olması nedeniyle gelişmiş ülke statüsünde kabul edilerek, gelişmekte olan ülkelere finansal destek olma görevi söz konusu olacaktır.


 

The bill on the ratification of the Paris Climate Agreement was unanimously accepted in the General Assembly of the Parliament. Law No. 7535 on the Paris Agreement entered into force after being published in the Official Gazette dated 7.10.2021. With this decision, Turkey became a party to the Paris Climate Agreement, which encourages countries to work together to solve climate and environmental problems.

According to the agreement; global temperature rise will be kept below 2 degrees Celsius by the end of the century, if possible, it will be reduced to 1.5 degrees. Greenhouse gases produced by human activities will be reduced. Global carbon emissions will be reduced by 50 percent by 2030 and reduced to zero by 2050. The use of fossil fuels will be reduced and directed towards renewable energy.

Within the scope of this agreement, which will start a process that will lead to a radical change in our investment, production and employment policies, it is expected to determine emission reduction targets in the short term and to prepare new action plans in the fields of energy, industry, transportation, building, agriculture, waste and use of natural assets.

The Paris Agreement does not set the goals of countries like the Kyoto Protocol. Under the agreement, each country will identify, plan and report regularly its contribution to reducing global warming. It is envisaged that countries will submit their “National Contribution Statements” every 5 years, which include activities aimed at fulfilling the main objective of the Agreement on issues such as mitigation, adaptation and finance. The countries that are party to the agreement will set their own targets with the national contribution declarations they have given when signing which is showing how they will limit their greenhouse gas emissions.

Turkey, which is now a party to the agreement, will reduce its greenhouse gas emissions by 15 to 17 percent until 2030. If appropriate measures are not taken for this transformation, a tax liability of up to 1.8 billion Euros will arise. In addition, according to research, if Turkey fulfils this obligation, it is predicted that foreign dependency in energy will decrease and its national income will increase by 7%.

In line with Turkey’s new climate policy, the energy sector, which has the greatest impact on climate change, is one of the sectors where new action plans will be prepared for the reduction of greenhouse gas emissions. It is important for Turkey to phase out fossil fuels, end the existing fossil fuel support and incentives, and allocate all public resources to renewable energy investments and necessary infrastructure works in this regard.

Turkey needs to improve its commitments under the agreement, set a timetable for coal and coal-based energy exit, and act quickly for energy transition. In addition, an action plan must be determined for saying goodbye to fossil fuels, energy efficiency and net zero emission targets.

Within the scope of the new climate regime regulated by the Paris Agreement, developed countries have an obligation to contribute to the Green Climate Fund, which they promised to put 100 billion dollars every year in order to provide financial support to developing countries. Since Turkey is a long-time member of the OECD, which consists of almost all developed countries, it will be accepted as a developed country and will have the task of providing financial support to developing countries.