CLIENT ALERT

February 2021
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trEda Gökçe Coşkun

Intern Lawyer
e.coskun@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

New Rules Will Be Applied in the International Chamber of Commerce International Arbitration Court in 2021!

Image

 

As of 2021, the world’s leading arbitration centers, the International Chamber of Commerce International Arbitration Court (“ICC”) has started to apply new arbitration rules.

 

New arbitration rules will be applied for the disputes to be brought before the ICC as of January 1, 2021. The 2021 Rules address the ongoing efforts of the ICC International Court of Arbitration to increase its effectiveness, transparency and accountability. The amendments made with the revised rules are essentially as follows:


 • In accordance with the Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic, the 2021 Rules provides that the request for arbitration, the answer and submissions shall be submitted electronically. In contrast to previous rules, parties and the arbitral tribunal will decided whether they will require any documents in hard copy.

 • In the revised arbitration rules, the 5th paragraph inserted to the 7th article of the previous rules allows the parties the right to submit a request for the joinder of the additional parties to the proceedings after the appointment or approval of the arbitrator. Because, after the arbitrator was appointed or approved, no additional party could be involved in the proceedings unless the parties and the party to be included had agreed otherwise.

 

 • Previous rules allowed consolidation of proceedings if all claims were made under the same arbitration agreement. On the contrary, with the revised rules, consolidation of proceedings has been made possible when the claims arise from more than one arbitration agreement too.


 • With the revised rules, parties are obliged to immediately notify the Secretariat, the arbitral tribunal and other parties with the identities of “non-parties who have entered into an agreement for the funding of claims and defenses and have an economic interest in the outcome of the arbitration proceedings”.

 • The International Court of Arbitration of ICC has been provided with powers to appoint each member of the arbitral tribunal, even if a different appointment method is regulated under the arbitration agreement (in exceptional circumstances) to avoid a significant risk of unequal treatment and unfairness that may affect the validity of the award.

 • The arbitral tribunal may take necessary measures to avoid conflict of interest of an arbitrator arising from a change in party representation or new party representative. Thus, the arbitral tribunal has now been vested with powers to exclude new counsels representing the parties from the arbitration proceedings or a part thereof.

 • Where arbitration arises from a treaty, it is regulated that no arbitrator shall have the same nationality as any of the parties, unless the parties agree otherwise.


 • The International Court of Arbitration of ICC has made a rule of its established practice that emergency arbitration is not applicable in disputes between the investor and the state.

 • 2021 ICC Rules also increased the monetary threshold regarding the Expedited Procedure from 2 Million USD to 3 Million USD if the arbitration agreement is concluded on January 1st 2021 or later.

 • Parties can now make an application, within 30 days of receipt of the award, for any additional award on the claims made in the arbitration which the arbitral tribunal has omitted to decide.

Conclusion

 

2021 ICC Arbitration Rules will be applicable to applications made after January 1st 2020 whereas 2017 ICC Arbitration Rules will continue to be applicable to previous applications.

 

Dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinden olan Milletlerarası Ticaret Odası Milletlerarası Tahkim Divanı (“ICC”) 2021 yılı itibarıyla yeni tahkim kuralları uygulamaya başlamıştır.

 

1 Ocak 2021’den itibaren ICC önüne getirilecek uyuşmazlıklar hakkında yeni tahkim kuralları uygulanacaktır. 2021 Kuralları ICC Divanının etkililiğini artırmak, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini yükseltmek için devam eden çabalarına hitap etmektedir. Yeni kurallar ile yapılan değişiklikler temel olarak aşağıdaki gibidir:


 • Covid-19 Pandemisinin Etkilerini Azaltmaya Yönelik Olası Önlemler Hakkında Kılavuz Not’a uygun olarak 2021 Kuralları tahkim talebinin, tahkim talebine cevabın ve dilekçelerin elektronik olarak sunulmasını öngörmektedir. Eski kurallardan farklı olarak basılı kopya şeklinde herhangi bir belge istenip istenmeyeceğine taraflar ve hakem kurulu karar verecektir.


 • Yeni tahkim kurallarında eski metnin 7. maddesine eklenen 5. fıkra ile taraflara hakemin atanması veya onaylanmasından sonra yeni tarafların yargılamaya katılması hususunda talep sunma hakkı tanınmıştır. Zira önceki metinde hakemin atanması veya onaylanmasından sonra taraflar ve dahil edilecek taraf aksini kararlaştırmamışlarsa davaya ek bir taraf katılamamaktaydı.


 • Eski kurallar taleplerin hepsinin aynı tahkim sözleşmesi uyarınca yapılması halinde davaların birleştirilmesine izin veriyordu. Buna karşılık yeni kurallar ile taleplerin birden fazla tahkim sözleşmesinden kaynaklanması durumunda da birleştirme mümkün kılınmıştır. • Yeni kurallar ile taraflar “iddiaların ve savunmaların fonlanması için anlaşmaya giren ve tahkim yargılamasının sonucundan ekonomik çıkarı olan taraf dışı kimselerin” kimliklerini derhal Sekretarya’ya, hakem heyetine ve diğer taraflara bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

 • Tahkim kararının geçerliliğini etkileyebilecek eşitsiz muamele ve haksızlık riskini ortadan kaldırmak amacıyla ICC Divanına, tahkim sözleşmesinde farklı bir atama usulü düzenlenmiş olsa bile (istisnai durumlarda) kurulun tüm hakemlerini atama yetkisi verilmiştir.

 • Tahkim heyeti, hakemlerden birinin taraf temsilcilerinin değişimi veya yeni temsilcilerin katılımı nedeniyle içine düşeceği menfaat çatışmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alabilecektir. Bu nedenle artık hakem heyeti yeni taraf temsilcilerinin kısmen veya tamamen yargılamanın dışında tutulmasına karar verebilecektir.

 • Tahkimin bir antlaşmadan kaynaklandığı hallerde taraflar aksine mutabık olmadığı sürece hiçbir hakemin taraflardan herhangi biriyle aynı milliyete tabi olamayacağı düzenlenmiştir.

 • ICC Divanı yatırımcı-devlet arasındaki ihtilaflarda acil tahkimin uygulama alanı bulmadığına ilişkin yerleşik uygulamasını kural haline getirmiştir.


 • 2021 Kuralları ayrıca Seri Tahkim Usulüne ilişkin parasal sınırı eğer tahkim sözleşmesi 1 Ocak 2021’de veya sonrasında akdedilmiş ise 2 milyon dolardan 3 milyon dolara çıkarmıştır.


 • Taraflara yargılama sırasında ileri sürmüş oldukları halde hakem heyetince hakkında karar verilmesi ihmal edilmiş olan hususlar hakkında ek karar almak üzere 30 gün içerisinde başvuru yapma hakkı tanımıştır.

Sonuç

 

2021 ICC Tahkim Kuralları, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılan başvurulara uygulanabilecek olup bu tarihten önceki başvurulara 2017 ICC Tahkim Kuralları uygulanmaya devam edecektir.