28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (“TKHK”) 73/A maddesi eklenerek tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olma dava şartı getirilmiştir.

Bu değişiklik doğrultusunda, TKHK’ya eklenen yeni madde ile Tüketici Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmekle birlikte bazı uyuşmazlıklar kapsam dışında tutulmuştur.

Dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hususlar:
a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar, (değeri 10.390,00 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklar)
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,
c) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından; genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve TKHK’ya aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde açılan davalar,
ç) Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olduğunun tespiti, üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için açılan davalar ve
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklardır.


TKHK’ya eklenen madde 73/A’nın 2. fıkrasında ise, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18/A maddesinin 11. Fıkrasının tüketici aleyhine uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Buna göre, tüketici ilk toplantıya gelmese bile dava sonucunda haklı çıkması durumunda yargılama giderinden sorumlu olmayacaktır ve taraf lehine vekalet ücretine hükmedilebilecektir.


Düzenlemeye göre, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları halinde arabuluculuk faaliyeti sonunda tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, adalet bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Ancak belirtilen hallerde arabuluculuk ücreti, arabuluculuk asgari ücret tarifesinin eki arabuluculuk tarifesinin birinci kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez. Ayrıca, arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması halinde arabuluculuk ücreti davalıdan tahsil olunarak bütçeye geri kaydedilecektir.

 

Mediation as an action prerequirement has been introduced for the disputes filed before consumer courts in the article 73/ A added to Law on Consumer Protection numbered 6502 (“LCP”) with the “Law on the Amendment of Code of Civil Procedure and Some Laws” published in the Official Gazette dated 28.07.2020.

In line with this amendment, application to the mediation was made mandatory before the lawsuit was filed for the disputes in the Consumer Courts with the new article added to the LCP, although some disputes were excluded.

Matters that mediation as an action prerequirement will not be applied:

a) Disputes that fall within the scope of the duty of the consumer arbitration committee, (disputes whose value is below 10.390,00 TL)

b) Objections to the decisions of the consumer arbitration committee,

c) Lawsuits filed by consumer organizations, relevant public institutions and organizations, and the Ministry in consumer courts for the purpose of taking an interim injunction or determining, preventing or stopping the unlawful situation in cases where it concerns consumers in general and is in danger of occurrence of a situation contrary to LCP,

ç) Lawsuits filed to determine that a series of goods offered for sale are defective, to stop their production or sale, to eliminate the defect and to collect them from those holding them for sale; and

d) Disputes that are in the nature of consumer transactions and arise from the real rights concerning immovables.

Second paragraph of Article 73/A added to the LCP, regulates that paragraph 11 of article 18/A of the Mediation Law in Civil Disputes No. 6325 will not be applied against the consumer. Accordingly, even if the consumer does not come to the first meeting, if the final award would be in favor of the consumer, he/she will not be responsible for the trial expenses and a proxy fee will be able to be ruled in favor of the consumer.

According to the regulation, the fee for the mediation to be paid by the consumer at the end of the mediation process in cases where the parties cannot be reached, the meeting cannot be held because the parties do not participate, or where the parties cannot agree or disagree, will be covered from the budget of the Ministry of Justice. However, in the cases specified, the mediation fee cannot exceed the two-hour fee amount according to the first part of the mediation tariff annexed to the mediation minimum wage tariff. In addition, if the lawsuit filed at the end of the mediation process ends in favor of the consumer, the mediation fee will be collected from the defendant and transferred back to the budget.