London Court of International Arbitration (LCIA) Updates its Rules Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) Kurallarını Güncelledi
 


On August 11, 2020 London Court of International Arbitration (“LCIA”) has updated its Rules. The updated rules will become effective on 1 October 2020 and will be applicable to the arbitrations commenced after that date.

Below are some of the changes which we find to be important:


1Express Power of Early Dismissal

New Arbitration Rules of LCIA allows arbitrators early dismissal of the case when the case is manifestly outside the arbitrators’ jurisdiction or without merits.

2- Time Limitation

Tribunal will make the final award no later than three months commencing from the last submission of the parties. Although this three-month limitation is not binding on the Tribunal, it will surely speed up the announcement of the award.


3-   Concurrent Conduct of Arbitrations

Under the new Rules of LCIA, Tribunal will have power to consolidate multiple arbitrations and claims. Although under the 2014 version of the LCIA Rules, the Tribunal had the power of consolidation or concurrently conducting multiple arbitrations where the disputing parties are the same, 2020 Rules give power to consolidate arbitrations under the same arbitration agreement or any compatible arbitration agreement and that arise out of the same transaction or series of related transactions even if the disputing parties are not the same.


4-Electronic Communication

After the COVID-19 Global Pandemic, the necessity of the use of technology in arbitration proceedings became substantial and LCIA is one of the first major arbitration institutions which updated its rules accordingly. Under 2020 LCIA Rules, the request for arbitration and response to the request for arbitration will be submitted only in electronic form via e-mail or other electronic means such as the LCIA’s electronic filing system. Moreover, e-awards may be granted and signed electronically unless parties otherwise agree. On that note, it should also be noted that despite the LCIA’s quick adaptation to the communication system the world is evolving to right know, the states may not be as quick to adapt their national laws. Therefore, one should be careful when adopting 2020 LCIA Rules if the laws of the place of enforcement has a more formalistic view.

 

 

Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (“LCIA”), 11 Ağustos 2020 tarihinde kurallarını güncelledi. Güncellenen kurallar 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren yürütülen tahkim yargılamalarında uygulanabilecek.

Aşağıda getirilen bu değişikliklerden önemli olduğunu düşündüğümüz bazılarına yer verilmiştir:


1-Davanın Başlangıçta Reddedilebilmesi

LCIA’in yeni Tahkim Kuralları hakemlere, açıkça kendilerini yetkisiz buldukları veya dayanaktan yoksun tahkim davalarını davanın başında reddetme imkânı tanıyor.

2-Süre Kısıtlaması

Hakem Heyeti nihai kararını, en geç tarafların sunmuş oldukları son dilekçeden itibaren 3 ay içerisinde verecek.  Her ne kadar söz konusu 3 aylık süre hakemler bakımından bağlayıcı olmasa da bu düzenlemenin nihai kararın açıklanmasını hızlandıracağı açıktır.


3-Eşzamanlı Yürütülen Tahkim Yargılamaları

LCIA’in yeni kuralları doğrultusunda, hakem heyeti birden fazla tahkim davasını ve birden fazla talebi birleştirme yetkisini kazandı. Her ne kadar, 2014 LCIA kurallarında davaları veya talepleri birleştirme yetkisi olsa da 2020 yenilikleri hakemlere uyuşmazlığın tarafları farklı olsa dahi aynı tahkim anlaşması veya bağdaştırılabilen tahkim anlaşmalarından ve aynı işlemlerden veya bağlantılı işlemlerden doğan tahkimleri birleştirme yetkisini verdi.


4-Elektronik İletişim

COVID-19 Küresel Pandemisi akabinde tahkim yargılamalarında teknolojinin kullanımı oldukça önemli bir konu haline geldi ve LCIA bu konuda kurallarını güncel hale getiren ilk büyük tahkim kurumlarından biri oldu. 2020 LCIA kuralları uyarınca tahkim talebi ve tahkim talebine cevap dilekçeleri ancak elektronik formda e- mail veya LCIA’in elektronik dosyalama sistemi gibi sair elektronik araçlarla sunulabilecek. Bunun yanı sıra, taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece hakem kararlarının elektronik imza ile imzalanması ve elektronik-kararların verilmesi söz konusu olabilecek. Bu noktada LCIA’nin dünyanın yeni iletişim sistemine hızlı adapte olmasına rağmen devletlerin kendi ulusal hukuklarını sisteme aynı hızla adapte edemeyebileceklerinin altını çizmek gerekir. Dolayısıyla, LCIA kurallarını seçmek isteyenlerin tenfiz yeri hukukunun bu konudaki kurallarının daha şekilci olup olmadığına dikkat etmesinde fayda olacaktır.