CLIENT ALERT

July 2022
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

ISTANBUL FINANCIAL CENTER LAW NO. 7412 IS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE

7412 SAYILI İSTANBUL FİNANS MERKEZ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

28.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu (“Kanun”) ile İstanbul Finans Merkezi alanın; İstanbul Finans Merkezi’nin (“İFM”) yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İstanbul Finans Merkezinde gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmiştir.

Kanun ülkemizin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleştirilmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel finans merkezlerinden olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

İFM’de bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama ve faktöring ve benzeri alanlarda yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme hizmetleri, elektronik para, açık bankacılık ve benzeri hizmet ve faaliyetler finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebilecektir.

Kanunda İFM’de faaliyet gösterip indirim, teşvik ve istisnalardan yararlanmanın şartı Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilecek katılımcı belgesi alma koşuluna bağlanmıştır. Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususların çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde düzenlenecektir.

Kanun ile katılımcı şirketlerin faaliyetlerine ilişkin çeşitli izin ve onay işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilçe belediyelerinin de iştirak edeceği bir Tek Durak Büro’nun (One Stop Shop) kurulacağı düzenlenmiştir.

Kanunda düzenlenen indirim ve istisnalar, İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmetlerin finansal hizmet ihracatı olup olmamasına göre ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre, finansal hizmet ihracatı niteliğinde faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecektir. Kurumların 2022 ile 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için bu oran %100 olarak uygulanacaktır. Ayrıca işlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muamelesi vergisinden (BSMV) ve faaliyetlere ilişkin her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf olacaktır. Kanun, söz konusu indirim ve istisnalar ile İFM’deki finansal kuruluşların küresel finans piyasasında rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Kanun, katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışında en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerde %60’ı, yurt dışında en az on yıllık tecrübeye sahip kişilerde ise %80’i gelir vergisinden müstesna olacağını düzenlemiştir. İFM’de faaliyet gösteren katılımcılar ile en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı personel çalıştırabileceklerdir.

Ayrıca katılımcıların İFM’deki faaliyetlerini kolaylaştıracak olanaklara yer verilmiştir. Nitekim katılımcıların tutmak zorunda olduğu defterler ile belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesinin önü açılmış, katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen sözleşme ve belgelerde Türkçe kullanma zorunluluğu kaldırılmış ve katılımcılara kendi aralarında İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında özel hukuka tabi olarak yaptıkları işlem ve sözleşmelerde hukuk seçimini serbestçe yapabilecekleri düzenlenmiştir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm adresinden ulaşılabilir. 

  ISTANBUL FINANCIAL CENTER LAW NO. 7412 IS PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE

With the Istanbul Financial Center Law No.7412 (“Law”) which entered into force on 28.06.2022, the area of Istanbul Financial Center, the provisions regarding the management and operation of the Istanbul Financial Center (“IFC”), the activities carried out in the Istanbul Financial Center and the incentives, discounts, exception and exemptions for these activities are regulated.

The Law aims to increase the financial competitiveness of Turkey in the international arena, to contribute to the development and deepening of financial markets and products and services, to strengthen integration with international finance and capital markets, and thus to ensure that Istanbul Financial Center becomes one of the leading global financial centers.

Banking, capital markets, insurance, securities in financial leasing and factoring and similar fields, derivative instruments, payment services, electronic money, open banking, and similar services and activities in the fields of banking can be carried out as financial activities in IFC.

In the Law, the condition to operate in IFC and benefit from discounts, incentives, and exceptions is conditional on obtaining a participant certificate to be issued by the Finance Office of the Presidency of Turkey. Issues regarding the issuance of the participant certificate, suspension and cancellation of the participant certificate will be regulated in the implementing regulation to be issued.

With the Law, it is regulated that the One-Stop Office will be established, which will be managed by the Finance Office of the Presidency of Turkey and in which other public institutions and organizations and district municipalities will participate, in order to quickly finalize various permits and approval procedures regarding the activities of the participating companies.

Discounts and exceptions regulated in the Law are regulated separately according to whether the financial services performed at IFC are financial service exports or not. Accordingly, 75% of the earnings obtained within the scope of financial services export activities will be deducted from corporate income in the determination of the corporate tax basis. This rate will be applied as 100% for the corporate earnings of the corporations for the taxation periods of 2022 and 2031. In addition, transactions and the money received in favor of these transactions will be exempt from bank and insurance transactions tax (BITT), and all kinds of fees related to activities, and the papers issued regarding these transactions will be exempt from stamp law. The Law aims to increase the competitiveness of financial institutions in IFC in the global financial market with the mentioned discounts and exceptions.

The Law stipulates that the actual net value of the monthly wage paid to the personnel employed by the financial institutions that have obtained the participation certificate from IFC will be exempt from income tax at the rate of 60% for employees with at least five years of experience and in the rate of 80% for employees with at least ten years of experience abroad. Participants operating in IFC and regional treasury and financial management centers of participants that are active in at least three countries will be able to employ foreign personnel with a work permit issued by the Ministry of Labor and Social Security in accordance with the International Labor Law No. 6735 dated 28.07.2016.

In addition, opportunities to facilitate the activities of participants at IFC are included. As a matter of fact, the participants are allowed to keep the books and documents they have to keep in foreign currency, and the obligation to use Turkish in the contracts and documents between the participants and within the scope of activities they carried out at IFC is removed, and the participants are provided with the free choice of law regarding the transactions they conduct under private law within the scope of their activities at IFC.

The abovementioned Law, which came into force from the date of its publication can be accessed at https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-16.htm.