7256 Sayılı Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Introduction of Law No.7256 and Debt Restructuring
 

17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 Sayılı Kanun”) ile yeni vergi düzenlemeleri getirilmiş, kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacaklar yapılandırılmış, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve ayrıca Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.


7256 Sayılı Kanun’un getirmiş olduğu bazı önemli değişiklikler aşağıda başlıklar altında özetlenmiştir.

 

 

Pursuant to the Law No. 7256 on Restructuring Some Receivables and Amending Certain Laws (“Law No. 7256”) published on Official Gazette dated 17 November 2020, new tax regulations have been introduced, public receivables have been restructured along with other receivables, new provisions on cash repatriation have been presented and some amendments have been made to the Income Tax Law, the Corporate Tax Law and the VAT Law. 


Some important regulations introduced with the Law No. 7526 are summarized below under headings.

 

 

1.    Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

 

Yeniden yapılandırma konusu olabilecek alacaklar; vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, TOBB, TESK, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin üyelerinden olan aidat ve diğer bazı alacaklar, bazı idari para cezaları ve sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar şeklindedir.


 

 

1.   Restructuring of Public Receivables


Receivables which can be subject to restructuring are as follows; taxes and tax penalties, custom duties and administrative fines, insurance premiums, dues and other receivables from members of TOBB, TESK, Turkey Exporters Assembly and Exporter Association, administrative fines and all kinds of interest, addition, default interest, penalty rate, delay penalty related to the listed receivables.

 

 

1.1.   Yeniden yapılandırmanın kapsamı

 

Düzenleme kapsamındaki alacaklar ve dönemleri şu şekildedir:


–   Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisi için, 2019 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri,

–   Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi aylık beyannameli vergiler için, Temmuz/2020 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler,

–  2020 yılına ait olup 31.08.2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi alacaklar,

–  Yukarıdaki vergilere bağlı vergi cezaları,

–  31.08.2020 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacakları,

–  Daha önceki yapılandırmalardan kalan borçlar,

–  Yargı kararıyla kesinleşen ancak ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı borçlar.

 

 

1.1.   Scope of restructuring

Receivables which are in the scope of the regulation and periods thereof are as follows:


–  For the income and corporate tax with annual declarations, the taxation periods of the year 2019 and previous years,

–  For taxes with monthly declarations such as value added tax and stoppage income tax, the taxation period of July/2020 and previous periods,

–  Receivables such as motor vehicle tax, annual fees, real estate tax and environment tax which belong to year 2020 and are deemed to have accrued before 31.08.2020,

–  Tax penalties for the above taxes,

–  Custom duties, administrative fines, interests, additions and default interests which became subject to the customs obligations within the scope of Customs Law No. 4458 and other related laws before 31.08.2020 and which are followed up by the collection offices of the Ministry of Commerce in accordance with the provisions of Law No.6183,

–  Debts from previous restructurings,

–  Debts that are finalized by a judicial decision but for which payments are not yet notified.


 

 

1.2.  Yeniden yapılandırmanın uygulaması

 

Ödenecek tutarlar;

–  Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

–  Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si

–  İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si

–  Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutarTahsilinden vazgeçilen tutarlar;

–  Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı

–  Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si

–  İştirak nedeniyle kesilen vergi

–  İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50’si

–  Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı


 

 

1.2.   Implementation of restructuring

Amounts to be paid;

–  Entirety of the principal tax/custom duties debts

–  50% of the fines that are not based on the principal debts

–  50% of the tax penalties imposed due to the participation

–  The amount to be determined on the basis of D-PPI in lieu of default interest, late fee and delay fine

Amounts subject to the remission;

–  Entirety of the penalties/administrative fines imposed based on the principle tax debts

–  50% of the fines that are not based on the principal tax debts

–  Taxes that are imposed due to the participation

–  50% of the tax penalties imposed due to the participation

–  Entirety of subsidiary receivables such as the default interest, late fee and delay fee

 

 

1.3.   Yeniden yapılandırmanın prosedürü

 

Alacakların yapılandırılması için 31.12.2020 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.


Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31.01.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28.02.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

 

1.3.  Restructuring procedure

In order to restructure the debts, a written application must be made to the relevant department until 31.12.2020.

 

 

The first installment of the amounts to be paid to the collection offices affiliated to the Ministry of Treasury and Finance, the Ministry of Commerce, provincial special administrations and municipalities must be paid before 31.01.2021.


The first installment of the amounts to be paid to the collection offices affiliated to the Social Security Institution must be paid before 28.02.2021.

 

 

1.4. Yeniden yapılandırma kapsamındaki vergilerin ödenmesi

 

Borçlular düzenleme kapsamındaki vergi borçlarını tercihlerine bağlı olarak peşin veya taksitle ödeyebilirler. Taksitler halinde ödemek isteyenler için 36 aya kadar vade tanınmaktadır.


Yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için öncelikle ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılandırma bozulacaktır.

 

 

1.4. Payment of the taxes that are subject to restructuring

 

Debtors can pay their tax debts under the regulation in cash or in installments, depending on their choice. Those who want to pay in installments are given a maturity of up to 36 months.


In order to benefit from the restructuring provisions, the first two installments must be fully paid on time. Otherwise, the restructuring will be disrupted.

 

 

2. Varlık Barışı

 

Düzenlemeyle, gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarını kayda alma ve bazı avantajlardan ve ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmiştir.


Düzenleme kapsamında Varlık Barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.Varlık barışı kapsamında yurda getirilecek veya kayda alınacak varlıklar şunlardır:

–  Yurtdışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,


–  Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.


Düzenlemeden yararlanabilmek için 30.06.2021 tarihine kadar varlıkların beyan ve bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.


Yurtdışındaki varlıkların bildirim yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

 

 

2.  Cash Repatriation

 

With the regulation, real and legal persons are given the opportunity to register their assets abroad and inland and to benefit from some advantages and privileges.


There will under no circumstances be any tax inspections and tax assessments due to the assets which are brought in to Turkey or registered, within the scope of the Cash Repatriation regulation.


The assets which can be imported or registered within the scope of cash repatriation are as follows:

–  Money, gold, foreign currency, securities and other capital market instruments located abroad,


–  Money, gold, foreign currency, securities, other capital market instruments and real estate located inland.


In order to benefit from the regulation, declarations and notifications of the assets must be made until 30.06.2021.


The assets located abroad must be brought in to Turkey or transferred into an account opened at a bank or at a brokerage house in Turkey, within three months from the date such assets are notified.

 

 

3. Kurumlar Vergisi Oran İndirimi


7256 Sayılı Kanun ile payları Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere en az %20 oranında ilk defa halka arz edilen şirketlerin, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması öngörülmüştür.


Bazı sektörler düzenleme kapsamının dışında bırakılmıştır: bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri.


Düzenleme 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

 

 

3.  Corporate Tax Rate Deduction

 

With the Law No. 7256, it is stipulated that companies whose shares are offered to the public for the first time at a rate of at least 20% to be traded on the Istanbul Stock Exchange, will apply a 2-point deduction to the corporate tax rate for five accounting periods starting from the first accounting period that its shares were first publicly traded.

Some sectors are excluded from the regulation: banks, leasing companies, factoring companies, financing companies, payment and electronic money institutions, authorized foreign exchange institutions, asset management companies, capital market institutions, insurance and reinsurance companies and pension companies.


The regulation will be applied to the profits earned from 01.01.2021.

 

4. Şirketlerin Kendi Hisselerini İktisabı

 

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini geri almaları durumunda yapılacak %15 oranındaki vergi stopajı uygulaması düzenlenmiştir.

 

4.  Companies Acquisition of Its Own Shares


With the new amendment to the Income Tax Law, the stoppage tax application at the rate of 15% is regulated for fully liable corporations repurchasing their own shares.

 

5. Stopaj Uygulaması

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. Maddesinin uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.


Diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsıyorsa stopaj yapılmayacaktır.


Diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler stopaj yoluyla ödenen vergileri açıkça kapsamıyorsa stopaj yapılacaktır.

 

5. Implementation of Stoppage

The implementation period of the provisional Article 67 of the Income Tax Law has been extended until 31.12.2025.


If the exceptions and exemptions in other laws explicitly cover the taxes paid though stoppage, then there will be no stoppage tax imposed.


If the exceptions and exemptions in other laws do not explicitly cover the taxes paid through stoppage, then stoppage tax will be imposed.

 

6. İhracata Destek Amaçlı Teşvik

 

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen yeni bir hükümle gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine olanak sağlanmıştır.

 

6. The Incentive for Exportation Support


With a new provision introduced to the Income Tax Law, it is possible to deduct 50% of the exportation earnings of real persons from the income stated in the declaration.

 

7. Süre Uzatımları

 

7256 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yer alan bazı geçici maddelerin süreleri uzatılmıştır. İlgili süreler ve düzenlemelerle ilgili detaylı bilgi için:

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

 

 

7.  Extensions of Periods

 

With Law No. 7256, the implementation periods of some temporary articles in tax laws have been extended. For detailed information about the related periods and regulations please see:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm