Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin, Türkiye’deki bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine olan borçlarının çerçeve anlaşmalar ve sözleşmeler aracılığıyla yeniden yapılandırılmasıyla şirketlerin borçlarını kolaylıkla ödeyebilmesini ve bu doğrultuda ekonomik büyümenin gerçekleşmesini amaçlayan bir uygulamadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu uygulamanın kapsamına giren şirketler, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’na istinaden münferit sözleşmeler akdedebileceklerdir.

Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının temelini 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. Maddesi oluşturmaktadır. Daha sonra bu düzenlemeye uygun olarak, 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Süreci ve Çerçeve Anlaşmalar

Türkiye Bankalar Birliği’nin (“TBB”) 14.10.2019 tarihli duyurusu ile, banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlerin, Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasından yararlanabilmeleri için bir Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması düzenlendiği belirtilmiştir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler için ise, işbu uygulamanın TBB’nin 08.11.2019 tarihli duyurusu ile yürürlüğe girdiği duyurulmuştur. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları TBB tarafından büyük ölçekli ve küçük ölçekli şirketler için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Yeniden yapılandırma şartlarını taşıyan şirketler; Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan en yüksek üç Alacaklı Kuruluş’tan birine yine Çerçeve Anlaşma’nın ekinde belirtilen formata uygun şekilde, yapılandırmanın sağlanabilmesi için gerekli ek belgeleri de ekleyerek, bir başvuru ve taahhüt mektubu ile başvuruda bulunabilecektirler. İlk başvuru en büyük Alacaklı Kuruluş’a yapılmakla birlikte, bu kuruluşun başvuruyu kabul etmemesi halinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunan Alacaklı Kuruluş’a başvuru yapılmaktadır.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş, ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşma’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluş’a bilgi vererek, bu anlaşmada belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş günü içinde bu geri bildirimi başvurulan Alacaklı Kuruluş’a yapar.

Başvuru kabul edildiği takdirde Başvuruyu kabul eden Alacaklı Kuruluş (“BKEAK”) yapılandırmaya ilişkin ön teklifi Alacaklı Kuruluşlar’a iletir ve Alacaklı Kuruluşlar yapılandırma yapılıp yapılmamasına dair görüşlerini 10 iş günü içinde geri bildirir. Bu süre içinde geri bildirim yapılmadığı takdirde Alacaklı Kuruluş’un görüşünün olumlu olduğu kabul edilir.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (“FYYS”) TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan format metin kullanılarak, Alacaklı Kuruluşlar, borçlu ve kefiller arasında imzalanacak olan sözleşmeyi ifade etmektedir. BKEAK’un sunduğu ön teklif hakkında, alacak tutarı bakımından 2/3 çoğunluğun ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un uygun görüşünün sağlanması halinde BKEAK belirlenmiş yapılandırma parametreleri kapsamında FYYS’ni en geç 10 iş günü içinde hazırlayarak Alacaklı Kuruluşlar’a imzalanmak üzere gönderir. Alacaklı Kuruluşlar kendilerine iletilen FYYS’ni en geç 5 iş günü içinde imzalayarak BKEAK’a gönderirler. Böylece FYY süreci olumlu olarak sonuçlanır.

Önemle belirtmek isteriz ki, yeniden yapılandırma sürecine ilişkin yukarıdaki açıklamalarımız genel nitelikte olup büyük ve küçük ölçekli şirketler açısından hazırlanan çerçeve sözleşmeler sürece ilişkin farklılık arz etmektedir. Bununla beraber, taraflar küçük ölçekli çerçeve anlaşmalarda öngörülen koşullardan farklı koşullar benimsemek isterse, Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü ile ilgili işlem Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’lara göre yapılacaktır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin Hukuki Niteliği

FYY sözleşmesi özel hukuka tabidir. Ayrıca, FYY konusu alacaklara ilişkin olarak Alacaklı Kuruluşlar’ın, herhangi bir Yurt Dışı Kredi Kuruluşu veya Uluslararası Kurum ile akdetmiş oldukları ve ilgili tarih itibariyle geçerli olan diğer sözleşmeleri geçersiz kılmaz. Sözleşme’de yer alması gereken hususlar FYY Çerçeve Anlaşması’nda belirtilmektedir.

FYY uygulamasına başvuran şirketin başvurusunun kabul edilmesi halinde Alacaklı Kuruluş, alacaklarına yönelik olarak borçlu hakkında icra takibi başlatamayacak, hâlihazırda borcu hakkında açılmış olan icra takiplerine devam edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Ancak Alacaklı Kuruluşlarca, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlara ilişkin olarak işlem yapılabilecektir. Belirtmek gerekir ki borçlu şirket hakkında, başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucunda; satış günü belirlenmiş olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması ve tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.

Son olarak, Alacaklı Kuruluşlar’ın Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi doğrultusunda doğacak uyuşmazlıklar ise Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

 


Financial Restructuring is an implementation that aims economic growth by expediting companies experiencing difficulty in paying their debts to banks, factoring companies, financial leasing companies and finance companies in Turkey by restructuring their debts through framework agreements and contracts.  For this purpose, companies within the scope of the said implementation will be able to conclude individual contracts pursuant to the Financial Restructuring Framework Agreement.

Financial Restructuring implementation has its roots in Provisional Article 32 of the Banking Law numbered 5411. Later, in accordance with this provision, “The Regulation on Restructuring of Debts Owed to Financial Sector” was published in the Official Gazette dated 15 August 2018 and numbered 30510.

Financial Restructuring Process and Framework Agreements

With its announcement dated 14.10.2019 Banks Association of Turkey (“BAT”) stated that a Framework Agreement on Financial Restructuring has been issued for large-scale companies with credit loans of 25 million TL and above to benefit from the Bank’s Financial Restructuring implementation.   For small-scale companies with credit debt below 25 million TL, through its announcement  dated 08.11.2019  BAT had announced that this implementation has also come into force.   Framework Agreements on Financial Restructuring have been arranged by BAT separately for large and small size companies.

Accordingly, companies that meet the requirements for debt restructuring will be able to apply to one of the three highest Creditor Institutions that signed the Framework Agreement with an application and a letter of commitment, in addition to the additional documents required to ensure the configuration in the format specified in the Annex of the Framework Agreement. Although the first application is made to the largest Creditor Institution, if this institution does not accept the application, an application is made to the Creditor Institutions, which are in the second and third place, respectively.

The Creditor Institution that receives application notifies the Creditor Institution, which is the creditor in accordance with the declaration of the relevant debtor and is among the parties of the Framework Agreement, and requests the notification of the receivables and warranties, if any, in accordance with the method determined in this agreement. Creditor Institutions shall make this feedback to the Creditor Institution of application within 3 business days at the latest following the notification.

If the application is accepted, the Creditor Institution Accepting the Application (“CIAA”) sends the preliminary proposal for the configuration to the Creditor Institutions and then they send their feedback on whether the debt restructuring should be made or not within 10 business days. Feedback would be accepted as positive if the Creditor Institutions refrain from sending one.

Financial Restructuring Agreement (“FRA”) refers to the agreement to be signed between the Creditor Institutions, debtor and the guarantor using the format text approved by the Board of Directors of BAT. In the event that the Creditor Institutions representing two-thirds of receivables and at least two Creditor Institutions are satisfied about the preliminary proposal of CIAA, CIAA prepares the FRA within 10 business days at the latest within the scope of the determined configuration parameters and sends them to the Creditor Institutions for signature.   Creditor Institurions sign the FRA delivered to them and send it to CIAA at the latest within 5 working days.

We would like to point out that our above explanations regarding the restructuring process are of a general nature and the framework agreements prepared for large and small companies differ in terms of the process. With that being said, if the at least two Creditor Institutions and the Creditor Institutions representing two-thirds of receivables agree to adopt conditions other than those stipulated in small-scale framework agreements, the relevant financial restructuring process will be subject to the Large Scale Framework Agreement.

Legal Character of the Financial Restructuring Agreement

 Financial Restructuring Agreement is subject to private law. This agreement does not void any other agreements that are valid as of the date concluded by the Creditor Institutions with any Overseas Credit Institution or International Institution regarding the receivables subject to financial restructuring.  The matters that should be included in the agreement are specified in the Framework Agreement on Financial Restructuring.

If the application of the company applying for Financial Restructuring is accepted, the Creditor Institution will not be able to initiate enforcement proceedings against the debtor or continue enforcement proceedings that are present about the debt, nor may it pursue new legal proceedings and may not resort to other legal means. However, the Creditor Institutions can take action regarding the situations that will lead to loss of rights due to the lapse of time.  It should be noted that; in the events that the sales day is determined, the action on the termination of the tender continues, the debt is bound to executory commitment  and the action on the cancellation of the transaction continues as a result of legal proceedings initiated by any Creditor Institution about the debtor company before the application date, these legal proceedings will not be affected by financial restructuring.

Finally, any dispute that may arise out of Creditor Institutions’ non-fulfillment of their obligations in the Framework Agreement will be resolved by the Arbitral Tribunal determined by the Board of Directors of the Banks Association of Turkey.