According to the “Electricity Market Sector Report” of the Energy Market Regulatory Authority (“EPDK”) for July, 25.2 percent of licensed electricity generation was from hydroelectric power plants, 24.1 percent from natural gas power plants, 21.9 percent from imported coal and 12.4 percent from lignite power plants. These sources were followed by wind, geothermal, biomass, hard coal, asphaltite, solar and fuel oil, respectively.

Total licensed electricity generation decreased by 0.4 percent in July compared to the same month of the previous year and fell to 27 million 462 thousand 290 megawatt hours.

According to EPDK’s “Liquefied Petroleum Gases Market Sector Report” for July, the countries where the refinery and distributor license holders made the most LPG import were the USA, Algeria, Norway, Kazakhstan, Spain, Libya, Croatia and Greece. LPG imports increased by 27.5 percent in July compared to the same month of the previous year, reaching 358 thousand 186 tons.

During this period, LPG exports made by refinery and distributor license holders increased by 24.6 percent from 4 thousand 588 tons to 5 thousand 716 tons.

LPG production decreased by 14 percent in July to 82 thousand 476 tons.

According to EPDK’s “Oil Market Sector Report,” for July, the crude oil purchases constituting the largest item in Turkey’s total oil imports increased by 7.6 percent reaching 3 million 98 thousand 628 tons.

In this period, the most crude oil imports were made from Iraq with 1 million 41 thousand 66 tons, followed by Russia with 975 million 275 thousand tons and Nigeria with 713 thousand 896 tons. In the said period, diesel imports decreased by 16.5 percent to 850 thousand 622 tons. Aviation and marine fuels, fuel-oil types and other products made up the remaining part of the imports.

Thus, Turkey’s total oil imports increased by 6.1 percent in July compared to the same month of the last year, reaching a total of 4 million 352 thousand 755 tons.

According to EPDK’s “Natural Gas Market Sector Report” for July, approximately 2 billion 601 million cubic meters of imports were carried out through pipelines and 508 million cubic meters through liquefied natural gas (LNG) facilities.

During this period, natural gas imports through pipelines decreased by 3.10 percent compared to the same month of the previous year, while LNG imports fell 11.2 percent.

Thus, natural gas imports decreased by 4.5 percent in July compared to the same month of the previous year and decreased to 3 billion 109 million 89 cubic meters.


 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (“EPDK”) temmuz ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,2’si hidroelektrik santralleri, yüzde 24,1’i doğal gaz santralleri, yüzde 21,9’u ithal kömür ve yüzde 12,4’ü linyit santralleri tarafından yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.


Toplam lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azalarak 27 milyon 462 bin 290 megavatsaate düştü.


EPDK’nın temmuz ayına ilişkin “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu”na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Norveç, Kazakistan, İspanya, Libya ile Hırvatistan ve Yunanistan oldu. LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 artarak 358 bin 186 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 4 bin 588 tondan 5 bin 716 tona yükseldi.


LPG üretimi ise temmuzda yüzde 14 azalarak 82 bin 476 tona düştü.

EPDK’nın temmuz ayına ilişkin “Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 7,6 artışla 3 milyon 98 bin 628 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 41 bin 66 tonla Irak’tan yapılırken, bu ülkeyi 975 milyon 275 bin tonla Rusya ve 713 bin 896 tonla Nijerya izledi. Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 16,5 azalarak 850 bin 622 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.


Böylece, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artışla 4 milyon 352 bin 755 ton olarak gerçekleşti.


EPDK’nın temmuz ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 601 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 508 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,10 azalırken, LNG ithalatı yüzde 11,2 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 metreküpe geriledi