202004.02
0
1

Application to Force Majeure Has Been Made Possible for Contractors of the Public Procurement Contracts Affected by Covid-19

Covid-19’dan Etkilenen Kamu İhale Sözleşmesi Yüklenicilerine Mücbir Sebep Yolu Açıldı COVID-19 salgının (“Salgın”) ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle (“Genelge”) Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler açısından COVID-19…

202003.27
0
1

Tender for North Marmara Motorway Project (Nakkaş-Başakşehir Part) Has Been Announced

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli Projesi’nin (“Proje”) ile ihalesine ilişkin duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 27.03.2020 tarihinde 2020/0130 ihale kayıt numarasıyla yayınlanmıştır. İhalenin kapsamını Proje’nin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü…

202003.22
0
1

COVID-19 Recess to the Enforcement and Bankruptcy Proceedings

22 Mart 2020 tarihinde, 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi. COVID-19 salgın hastalığının ülkede yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında alındığı belirtilen kararda aynı zamanda anılan tarihe kadar hiçbir taraf ve…

202002.19
0
0

Beginning of a New Era for Arbitration Agreements under the Code of Civil Procedure

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında yürütülen bir tahkim yargılaması sonunda verilen bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek yol mahkemede iptal davası açmaktır. HMK’nın 439. Maddesinde hakem kararının hangi şartlar altında iptal edilebileceği sıralanmıştır. Buna göre mahkemece incelenmesi gereken ilk husus hakem kararına konu uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre…

202002.10
0
1

The General Directorate of Land Registry and Cadastre Finalizes Valuable Housing Tax Objections

05.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. Maddeyle değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazların “değerli konut vergisine” tabi olacağı belirtilmişti. Aynı şekilde eklenen 43. Maddeyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“Genel Müdürlük”) değerli konut vergisine tabi olduğu tespit edilen taşınmazların Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ…

202001.09
0
1

New Practice for Tourism Related Short-Term Residence Permits in Turkey

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) 02.12.2019 tarihinde yayımladığı duyuruyla turizm amacıyla halihazırda toplamda veya tek seferde bir yıl ya da daha uzun süreli kısa dönem ikamet izni almış yabancıların, turizm haricinde Türkiye’de kalmalarına ilişkin sunacakları haklı bir gerekçelerinin olmaması durumunda 01.01.2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni ve uzatma talepleri başvurularının uygun…

201912.30
0
1

Postponement Interest Rate for the Collection of Public Receivables Has Dropped

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizinin söz konusu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak uygulanacağını duyurdu. Tecil Faizi Nedir? Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanunu’nun 48. Maddesi amme borcunun vadesinde ödenmesinin borçluyu çok zor duruma düşüreceği hallerde borçlu tarafından yazı ile talep edildiği ve…

201912.30
0
1

New Extension for the Asset Peace Period: New Deadline is 30.06.2020

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. Maddesinde yer alan düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilere yurt dışında bulunan para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli bir tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirdikleri ve bu kurumlarca söz konusu varlıklara ilişkin olarak hesaplanacak %1 oranında vergiyi ödedikleri taktirde söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf…