CLIENT ALERT

April 2020
   

 

Need more info?
Please contact;

Zihni GÖNEN

Partner
zihni@gonen.com.trGonen Law Office Çukurambar Mahallesi,
1480. Sk. Besakule
No:2A/17
Çankaya/Ankara 06510

T +90 (312) 286 34 06

W gonen.com.tr

Application to Force Majeure Has Been Made Possible for Contractors of the Public Procurement Contracts Affected by Covid-19

Covid-19’dan Etkilenen Kamu İhale Sözleşmesi Yüklenicilerine Mücbir Sebep Yolu Açıldı

COVID-19 salgının (“Salgın”) ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda 02.04.2020 tarihli 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle (“Genelge”) Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmeler açısından COVID-19 salgınının mücbir sebep sayılabileceği belirtilmiştir.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10. Maddesi kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek durumları sıralamış ve bu durumların şartlarını belirlemiştir: i) yükleniciden kaynaklı bir kusurdan ileri gelmemiş olması, ii) taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve iii) yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması. Bu şartların birlikte gerçekleşmiş olması halinde bu durumların mücbir sebep olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Kanunun 10. Maddesinde sıralanan mücbir sebep teşkil edebilecek durumlar arasında genel salgın hastalık da bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı yayımlamış olduğu Genelge ile birlikte COVID-19 salgının ilgili maddede yer alan genel salgın hastalık kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda yaşanabilecek tereddütlerin önüne geçerek yüklenicilerin COVID-19 salgını sebebiyle kamu ihale sözleşmeleri kapsamındaki taahhütlerini  kısmen veya tamamen yerine getiremeyecek olmaları halinde sözleşmenin tarafı olan idareye yapacakları başvurular ile süre uzatımı veya sözleşmenin feshini talep edebileceklerini belirtmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca COVID-19 salgınının tek başına varlığı taahhüt edilen işin ifasının imkânsız hale geldiği sonucunu doğurmayacaktır. Bunun için mücbir sebep hükümlerinin korumasına dahil edilmek istenen işteki aksamaların COVID-19 salgınından kaynaklandığının ve bunun ne ölçüde olduğunun da belgeleriyle birlikte ortaya konulması gerekmektedir.  Genelge ile yalnızca COVID-19 salgını potansiyel bir mücbir sebep niteliği kazanmıştır. Salgının mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ise Kanunun 10. Maddesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca getirilen şartlar ışığında her sözleşme için ayrıca ele alınacaktır.

Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Genelge 

Application to Force Majeure Has Been Made Possible for Contractors of the Public Procurement Contracts Affected by Covid-19

 Various measures have been taken to reduce the adverse effects of COVID-19 epidemic (“Epidemic”) on economic life. In this direction, with the Presidency circular (“Circular”) published in the Official Gazette No. 31087 dated 02.04.2020, it is stated that the Epidemic could be regarded as a force majeure in terms of contracts signed under Public Procurement Law (“Law”) and as well as other  contracts signed that is exempted from the Law.


Article 10 of the Public Procurement Contract Law, titled “Force Majeure”, has listed the situations that can be accepted as force majeure in public procurement contracts and determined the conditions of these situations: i) situation has not been caused by a failure by the contractor, ii) situation has prevented the fulfillment of the commitment iii) the contractor shall be unable to overcome this obstacle caused by situation. It has been stated that these conditions will be accepted as force majeure if all of these conditions have been occurred together. Epidemic disease is among the situations that may constitute a force majeure listed in Article 10 of the Law. Presidency Degree aims to remove doubts as to whether COVID-19 epidemic will be evaluated within the scope of the epidemic disease in the context of the relevant clause.  It is stated that if the contractors cannot fulfill their commitments partially or completely under the public procurement contracts due to the Epidemic, they will be entitled to request an extension of time or termination of the contract.

However, it should be noted that under Article 10 of the Public Procurement Contracts Law and other relevant legislation, the existence of the Epidemic alone will not automatically result in the impossibility of performance of the contractors’ commitments. For this, the disruptions in the work shall be proved with the documents that it is in the protection of force majeure provisions and caused by the Epidemic. Through the Degree, Epidemic has only become a potential force majeure situation. Whether the epidemic can be accepted as a force majeure will be discussed separately for each contract in the light of the conditions set forth in accordance with Article 10 of the Law and other relevant legislation.

You can find the Circular through the following link.

Circular