202002.24
0
0

Real Estate Tax Code Has Been Amended With Regard to the Tax on Valuable Real Estate

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Değerli Konut Vergisi’ ile ilgili bir kısım düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (20/02/2020) yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren düzenleme ile yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1. Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Vergiye…

202002.19
0
0

Beginning of a New Era for Arbitration Agreements under the Code of Civil Procedure

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında yürütülen bir tahkim yargılaması sonunda verilen bir hakem kararına karşı başvurulabilecek tek yol mahkemede iptal davası açmaktır. HMK’nın 439. Maddesinde hakem kararının hangi şartlar altında iptal edilebileceği sıralanmıştır. Buna göre mahkemece incelenmesi gereken ilk husus hakem kararına konu uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetidir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre…

202002.10
0
1

The General Directorate of Land Registry and Cadastre Finalizes Valuable Housing Tax Objections

05.12.2019 tarihinde 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42. Maddeyle değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan mesken niteliğindeki taşınmazların “değerli konut vergisine” tabi olacağı belirtilmişti. Aynı şekilde eklenen 43. Maddeyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (“Genel Müdürlük”) değerli konut vergisine tabi olduğu tespit edilen taşınmazların Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edileceği ve ilgilisine ayrıca tebliğ…