201912.30
0
1

Postponement Interest Rate for the Collection of Public Receivables Has Dropped

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğle yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizinin söz konusu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak uygulanacağını duyurdu. Tecil Faizi Nedir? Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanunu’nun 48. Maddesi amme borcunun vadesinde ödenmesinin borçluyu çok zor duruma düşüreceği hallerde borçlu tarafından yazı ile talep edildiği ve…

201912.30
0
1

New Extension for the Asset Peace Period: New Deadline is 30.06.2020

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 90. Maddesinde yer alan düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilere yurt dışında bulunan para, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını belli bir tarihe kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirdikleri ve bu kurumlarca söz konusu varlıklara ilişkin olarak hesaplanacak %1 oranında vergiyi ödedikleri taktirde söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf…

201912.27
0
1

The Period for VERBIS Registration Has Been Extended

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 27.12.2019  tarihinde internet sitesinde yayımladığı 2019/387 sayılı kararıyla; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.06.2020 tarihine, Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına…

201912.16
0
1

Alarm Bells for Mining Companies: Resource Nationalism is Once Again on the Rise

Madencilik Şirketleri İçin Alarm Çanları: Kaynak Milliyetçiliği Tekrar Yükselişte Türkiye, zengin doğal kaynaklarıyla madencilik sektörü için önemli bölgelerden bir tanesidir. Dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında Türkiye’deki madencilik sektörünün daha gelişiminin çok başında olduğu söylenebilirse de İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018 yılı için hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” raporunun verilerine göre 9 madencilik şirketinin ilk 500 içerisinde…

201912.05
0
1

Facilitation of Uncollectible Loans Write-Down for Banks – Banks’ Balance Sheets Will Relieve

  Bankalar İçin Tahsil İmkanı Olmayan Kredilerin Kayıtlardan Düşürülmesi Kolaylaştırıldı – Banka Bilançoları Rahatlayacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 29750 sayılı Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Değişiklik 19 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak…